Informacja o Administratorze Danych:

Administratorem Twoich danych osobowych udostępnionych nam w formularzu kontaktowym jest COMMHAVEN CHV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Poznaniu (61-441) przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 406), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe – Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000774877, posiadająca NIP: 7781439615, REGON: 300381369 („My”).

 

Kontakt:

Możesz się kontaktować z nami korespondencyjnie na wskazany wyżej adres lub mailowo: office@commhaven.pl.

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Aby zagwarantować, że Twoje dane zawsze będą przetwarzane w sposób transparentny i zgodny z prawem, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, kierując maila pod adres: inspektor@commhaven.pl.

 

Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Twoje dane będą przetwarzane przez nas na podstawie art. 6 ust. 1 (f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej „RODO”) w celu:

 • udzielenia i wysłania odpowiedzi na zadane pytanie, w tym również wysłania za pośrednictwem poczty elektronicznej istotnych informacji dotyczących produktów i usług Spółki zgodnie z treścią zapytania.
 • zapewnienia pełnej obsługi, w tym rozwiązywania problemów technicznych i organizacyjnych,
 • kontaktowania się z Tobą, w szczególności w celach związanych ze świadczonymi usługami,
 • obrony przed ewentualnymi roszczeniami,
 • przeprowadzania badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług oraz działu obsługi Klienta,
 • statystycznym.

Twoje dane w stosownych przypadkach możemy także przetwarzać na podstawie art. 6 ust. 1 (b), gdy będzie to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy.

 

Informacja o odbiorcach Twoich danych osobowych:

W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Twoje dane osobowe, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi lub jeżeli taki obowiązek wynika z przepisów prawa. Będziemy przekazywać dane niektórym grupom podmiotów:

 • osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
 • podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, np. firmom zajmującym się obsługą systemów informatycznych i teleinformatycznych, hostingodawcom, naszym doradcom.

 

Okres przechowywania Twoich danych osobowych:

Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane do czasu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Po udzieleniu odpowiedzi na zadane pytanie Twoje dane mogą być przez nas przechowywane jedynie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie mogą być podnoszone wobec nas i jakie mogą przysługiwać nam wobec Ciebie.

 

Twoje prawa:

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługują Tobie, w granicach określonych w przepisach prawa oraz w stosownym przypadku, następujące prawa:

 1. dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia swoich danych,
 2. w sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie Twojej zgody, masz prawo do jej cofnięcia w każdym momencie, przy czym nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie Twojej zgody wyrażonej przed jej cofnięciem,
 3. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO,
 4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie.

 

Dobrowolność podania danych osobowych:

Podanie nam Twoich danych osobowych w celu uzyskania odpowiedzi na zadane pytanie jest dobrowolne. Jednak, jeśli nie podasz nam swoich danych, nie będziemy mogli udzielić Ci odpowiedzi na zadane pytanie lub skontaktować się z Tobą w sprawie Twojego zapytania.

 

Informacja dotycząca przekazywania danych osobowych do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego):

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych do państw trzecich.
Nie profilujemy Twoich danych osobowych przekazanych nam w ramach formularza kontaktowego.